Betöltés

 

„MOL – Fresh Corner | Kézilabda EB 2022 játék

játékszabályzata

 1. A Játék szervezője és lebonyolítója

A https://www.facebook.com/freshcornerhu Facebook oldalon közzétett „MOL – Fresh Corner | Kézilabda EB 2022 játék” elnevezésű promóciós játék - a továbbiakban: Játék - szervezője a MOL Nyrt. (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., cégjegyzékszám: 01-10-041683; a továbbiakban: Szervező), aki a Játék teljeskörű lebonyolításával az Isobar Budapest Zrt.-t (székhely: 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23., Cg.: 01-10-044680) - a továbbiakban: Lebonyolító - bízta meg.

 1. A Játék lényege

A Játék a jelen Játékszabályzatban megjelölt Facebook oldalon meghirdetett felhívással indul. A Játék összesen 5 fordulóból áll, amely során hetente egy kérdést tesz fel a szervező, amelyre a Játékban részt venni kívánó Facebook felhasználók a Játékot adott héten hirdető poszt szövegre releváns* vagy helyes választ adók a jelen Játékszabályzatban meghatározottak szerinti 2022 Kézilabda EB páros belépőjegyeket nyerhetnek.

* A releváns választ illetően Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy nincs egyértelműen helyes vagy helytelen válasz, a Szervező azonban fenntartja magának a jogot, hogy a beérkező hozzászólások közül egyoldalúan döntse el, mely válaszok minősülnek relevánsnak. Ezen diszkrecionális jogában a Szervező nem korlátozható, ezzel kapcsolatos reklamáció, panasz vagy igény a Szervezővel szemben semmilyen formában nem érvényesíthető.

Az 5 fordulót követően a Szervező egy főnyereményt is sorsol azon résztvevők között, akik legalább 3 fordulóban részt vettek.

III. A Játékban résztvevő személyek köre

1./ A Játékban azon, természetes személy (továbbiakban: Résztvevő/Játékos) vehet részt, aki

 1. a)a 18. életévét betöltötte és cselekvőképes,
 2. b) november 17. 10:00 órától 2021. december 21. 10:00 óráig a Szervező hivatalos https://www.facebook.com/freshcornerhu Facebook oldalán a Játékra való felhívást tartalmazó poszt alatt hozzászólás formájában a Játékot hirdető poszt szövegében foglaltaknak megfelelően releváns vagy helyes választ ad,
 3. c)saját Facebook profillal rendelkezik,
 4. d)akivel szemben nem áll fenn a Játékból való kizárás bármely feltétele.

2./ Nem jogosult a Játékban részt venni, illetve a Játékból kizárható azon – egyéb részvételi feltételeknek egyebekben megfelelő személyt –, aki

 1. a) a Szervező vagy Lebonyolító, ezek leányvállalatai (Leányvállalatnak minősül mindazon társaság, amely legfőbb döntéshozó szervében a Szervező, vagy a Lebonyolító közvetlenül vagy közvetve a szavazatok több mint 50%-ával rendelkezik, vagy külön szerződésben rögzített többségi tulajdonosi vagy egyéb kontroll jogot gyakorol), ezen cégek tulajdonosa, vezető tisztségviselője, munkavállalója vagy ezen személyek Ptk. 8:1 §-ában megjelölt hozzátartozója;
 2. b)aki bizonyíthatóan csalárd módon, jogszerűtlen vagy etikátlan módon vesz részt a Játékban (pl. az a Játékos, aki a Játékra való jelentkezéskor nem a valós adataival, vagy más személy Facebook profiljával vesz részt a Játékban).

3./ Amennyiben a Résztvevő nem felel meg a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételeknek, úgy a Szervező/Lebonyolító a Résztvevőt a Játékból kizárja. A Játékból való kizárásról a Szervező/Lebonyolító a kizárt jelentkezőt nem értesíti.

4./ A Játékos a Játékban történő részvétellel, azaz a Játékot hirdető poszt alatti hozzászólás közzétételével egyidejűleg elismeri, hogy a jelen Játékszabályzatban rögzített részvételi feltételeket elfogadja, az annak mellékletét képező adatkezelési tájékoztatót megismerte és az abban rögzítettek szerint hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez és a Játékban részt vesz. Amennyiben a Játékos a részvételi feltételeket, adatkezelési tájékoztatót - annak bármely rendelkezése tekintetében - nem fogadja el, azoknak nem felel meg, vagy azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékból kizárásra kerül. A Szervező és a Lebonyolító kizárják minden felelősségüket a Játékos által közzétett tartalomért.

 1. A Játék időtartama

1./ A Játék összesen öt fordulóból áll az alábbiak szerint:

 Fordulók

Kezdés

Vége

Első forduló

2021.11.17 10:00

2021.11.23 10:00

Második forduló

2021.11.24 10:00

2021.11.30 10:00

Harmadik forduló

2021.12.01 10:00

2021.12.07 10:00

Negyedik forduló

2021.12.08 10:00

2021.12.14 10:00

Ötödik forduló

2021.12.15 10:00

2021.12.21 10:00

 1. A Játékban megnyerhetőnyeremények (nyereménycsomagok)

1./ A Játékszabályzatnak megfelelően hozzászóló résztvevő Játékosok között az egyes fordulók után az alábbi nyereményeket sorsolja ki Lebonyolító:

 Fordulók

Nyeremény

Első forduló

EHF EURO 2022 Kézilabda Európa Bajnokságra Nyitó napjára szóló (2022. január 13.; Budapest) 3db páros belépőjegy

Második forduló

EHF EURO 2022 Kézilabda Európa Bajnokságra Nyitó napjára szóló (2022. január 13.; Budapest) 3db páros belépőjegy

Harmadik forduló

EHF EURO 2022 Kézilabda Európa Bajnokságra Csoportköreire szóló (2022. január 14. vagy 16. vagy 18.; Budapest) 3db páros belépőjegy

Negyedik forduló

EHF EURO 2022 Kézilabda Európa Bajnokságra Középdöntőire szóló (2022. január 20. vagy 22. vagy 24. vagy 26.; Budapest) 2db páros belépőjegy

Ötödik forduló

EHF EURO 2022 Kézilabda Európa Bajnokságra Elődöntőjére szóló (2022. január 28.; Budapest) 1db páros belépőjegy

2./ A Játékszabályzatnak megfelelően hozzászóló azon résztvevő Játékosok közül, akik legalább három fordulóban is válaszoltak az adott forduló kérdésére a Lebonyolító egy főnyereményt is sorsol, amely az EHF EURO 2022 Kézilabda Európa Bajnokságra Döntőjére szóló (2022. január 30.; Budapest) 1db páros belépőjegy.

3./ A nyereményeket a Szervező biztosítja a Nyerteseknek. A nyeremények után esetlegesen felmerülő jelen Játékkal kapcsolatos adók és közterhek a Szervezőt terhelik és azt a Szervező fizeti meg.

4./ A nyereményeket a Lebonyolító küldi ki a nyerteseknek e-mail útján a Nyertes által megadott e-mail címre.

5./ A Lebonyolító/Szervező a IV.1. és IV.2. pontban megjelölt nyereményeken kívül más nyereményt nem sorsol/nem ad, illetve más többletszolgáltatást nem nyújt.

6./ Szervező fenntartja a jogát arra, hogy a nyereményt bármikor megváltoztassa és a IV.1., illetve IV.2. pontjában meghatározott nyereménnyel legalább azonos értékű más nyereményt biztosítson a Nyertesek részére.

 1. A sorsolás ideje, helyszíne és menete

1./ A Lebonyolító minden forduló befejezését követően sorsolást tart, az alábbi időpontokban:

Fordulók

Sorsolás

Első forduló

2021.11.24 15:00

Második forduló

2021.12.01 15:00

Harmadik forduló

2021.12.08 15:00

Negyedik forduló

2021.12.15 15:00

Ötödik forduló

2021.12.22 15:00

A főnyeremény sorsolására 2021. december 23. napján 15:00 órakor kerül sor.

2./ A Nyertesek neve legkésőbb a sorsolást követő napon a https://www.facebook.com/freshcornerhu Facebook oldalon - a Játék posztja alatt vagy külön bejegyzésként - kerül kihirdetésre.

3./ A sorsolás helyszíne a Lebonyolító székhelye: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.

4./ A sorsolás nem nyilvános.

5./ A Játék nyertesei a véletlen számgenerálás elve alapján működő, számítógépes program segítségével kerülnek kiválasztásra azon Játékosok közül, akik a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételek mindegyikének maradéktalanul megfelelnek. A sorsolásról Lebonyolító jegyzőkönyvet vesz fel. A sorsolást a Lebonyolító által kijelölt 2 munkavállaló végzi el.

6./ A Játékos többszöri hozzászólásával nem növelheti nyerési esélyeit, csak egyszeri hozzászólás számít érvényes pályázatnak. A sorsolást a Lebonyolító végzi el. Amennyiben nincs olyan Játékos, aki a Játék időtartama alatt releváns vagy helyes hozzászólást rögzít a poszthoz és valamennyi részvételi feltételnek megfelel, a Szervező nem sorsol nyertest.

6./ A Játékban az nyer, aki

- a jelen Játékszabályzatban foglaltaknak megfelel és

- a felhívásnak megfelelő, a jelen Játékszabályzat II. pontja szerinti, a Játékot hirdető poszt kiírásnak megfelelő, releváns vagy helyes választ rögzít a Játék posztja alatti hozzászólásként és

- kisorsolásra kerül.

7./ Pótnyertes sorsolására nem kerül sor.

VII. A nyeremény átvétele

1./ A Nyertesekkel a Lebonyolító veszi fel a kapcsolatot úgy, hogy a Játékos hozzászólására adott válaszban felhívja a Nyerteseket arra, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Lebonyolítóval. A Nyerteseknek 3 munkanapon belül jelentkezniük kell Facebook üzenetben és egyeztetniük kell Lebonyolítóval a nyeremény átvételéről, amennyiben a Nyertes ezen határidőt elmulasztja, úgy a nyeremény átvételére való jogosultságát véglegesen elveszíti, vele szemben a Szervezőnek vagy a Lebonyolítónak megtérítési kötelezettsége nincs.

A Nyertesek nevét Lebonyolító jogosult a https://www.facebook.com/freshcornerhu oldalon posztban közzétenni.

2./ A nyeremény átadásához a Nyertes beazonosítását a Nyertesnek a Játék posztjára küldött hozzászólásában található Facebook profilja, neve alapján Lebonyolító végzi. A beazonosítást követően a nyereményt Lebonyolító e-mail útján (elektronikus jegy formájában) küldi meg a Nyertesek részére. Szervező és Lebonyolító kizárja a felelősségét, ha a Nyertes nem valós vagy pontatlan e-mail címet ad meg, valamint az e-mail vagy internet szolgáltatással kapcsolatos hibákért, hiányosságokért, valamint, ha a nyereményt a Nyertes bármely okból nem veszi át.

3./ A nyeremény készpénzre vagy más vagyoni értékkel bíró dologra vagy jogra nem váltható, és más személyre át nem ruházható. A nyeremény igénybevételével járó kockázatokat a Nyertes vállalja. Szervező nem felelős a nyeremény igénybevételéből kifolyólag a Nyertes személy tulajdonában keletkező anyagi kár, testi épségben bekövetkező személyi sérülés, vagy haláleset miatt.

4./ Amennyiben a Nyertes a sorsolást követően a Lebonyolítóval a VII. 1./ pontban meghatározott határidőben nem veszi fel a kapcsolatot vagy a nyereményt nem veszi át, úgy ezen Nyertes a kisorsolt nyeremény átvételére való jogosultságát véglegesen elveszti.

VIII. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

1./ A Játékos a Játék posztja alatt beküldött hozzászólásával tudomásul veszi, és elfogadja a jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt, továbbá a jelen Játékszabályzatban, illetve annak elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési tájékoztatóban foglalt jogai ismeretében, tájékozottan és önkéntesen,

-        kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nyertessége esetén nevét a Szervező a https://www.facebook.com/freshcornerhu Facebook oldalon nyilvánosságra hozza; továbbá

-        tudomásul veszi, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonhatja, azonban a hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatainak, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét; továbbá

-        visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a jelen Játékszabályzatban foglalt hozzájárulásért díjazásra nem tart igényt.

2./ A Játékosok által a Szervező részére átadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos részletes tájékoztatót a jelen Játékszabályzat elválaszthatatlan mellékletét képező Adatkezelési tájékoztató tartalmazza. Felhívjuk a Játékosok figyelmét e dokumentum elolvasására is, a személyes adatkezelés jogszerűségének biztosítása, a Játékos által személyes adatainak kezeléséhez szükséges tájékozottságon alapuló hozzájárulás biztosítása érdekében.

 1. Vegyes rendelkezések

1./ A Játékban résztvevő, a Játékot hirdető poszt alá beküldött hozzászólás elküldésével minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit.

2./ A nyeremény bármely minőségi hibájáért, meghibásodásáért a Szervező/Lebonyolító nem vállal felelősséget.

3./ Szervező/Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben, valamely Játékos a Játékra való felhívást tartalmazó poszt alatti hozzászólásban olyan képet, szöveget vagy egyéb tartalmat tesz közzé, amely jogszabályba ütközik, ízléstelen és/vagy a közerkölcsöt, továbbá a Szervező vagy a Lebonyolító jóhírnevét sérti, vagy bármely egyéb okból úgy ítéli meg a Szervező, hogy az a Játékszabályzatban foglaltaknak nem felel meg, úgy Szervező/Lebonyolító jogosult a Játékost a Játékból bármikor kizárni és a Játékos hozzászólását indokolás nélkül törölni. A Játékban közzétett hozzászólások tartalmáért, csak és kizárólag Játékos felel, így amennyiben a hozzászólás a Játékos/harmadik személy bármilyen személyes adatát, adatát vagy egyéb információját tartalmazza, úgy az ebből eredő felelősséget Szervező/Lebonyolító kizárja és a Szervezővel/Lebonyolítóval szemben a Játékos igénnyel nem léphet fel, illetve, ha harmadik személy bármilyen igénnyel lépne fel, úgy a hozzászólást közzé tevő Játékos a Szervezőt/Lebonyolítót teljes körűen mentesíteni köteles a harmadik személy igénye alól.

4./ Amennyiben a Szervező/Lebonyolító okkal azt feltételezi, hogy bármely Játékos a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit nem tartja tiszteletben, vagy azoknak nem felel meg, illetve bármely résztvevő részéről a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha bármely résztvevő a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el akkor a Szervező/Lebonyolító az ilyen Játékost külön értesítés nélkül azonnali hatállyal kizárja a Játékból. A Szervező bármely, a Játékkal kapcsolatos döntése végleges és minden tekintetben kötelező érvényű, azokkal kapcsolatban jogi úton eljárás nem kezdeményezhető. A Szervező/Lebonyolító kizárja bármely Játékos bármely jogcímen történő igény érvényesítésének lehetőségét Szervezővel/Lebonyolítóval szemben.

5./ A Facebook felhasználói jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatosan a Szervező, illetve Lebonyolító mindennemű felelősséget kizár, így többek között a Facebook profilon és a nyeremény átvételének egyeztetése során megadott adatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, cím elírás, telefonszám-elírás stb.), valamint a nyeremény átadásából eredő, a Szervezőn és Lebonyolítón kívüli okból bekövetkezett károkért a Szervező, illetve Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező és Lebonyolító nem vállal felelősséget azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek és a Lebonyolítónak fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a Játékban való részvétel nem valósul meg, vagy ilyen okból a Játékos a nyereményről szóló értesítésre nem tud időben válaszolni.

6./ A Játékban történő részvétel során a Játékos internetszolgáltatójának üzletszabályzata, valamint a Facebook szabályzatai változatlanul irányadók.

7./ A Játékos tudomásul veszi, hogy az üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebesség a kiszolgáló technikai feltételeinek függvénye, és ezért sem a Szervező, sem a Lebonyolító felelősséget nem vállal. A fentieket kedvezőtlenül befolyásolhatja a hálózati leterheltség és egyéb olyan, a Szervezőn és partnerein kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) hálózati torlódás, lefedettség, kapcsolati hibák, az eszközök teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása.

8./ A Szervező fenntartja a jogot, hogy manipuláció, szabálytalanság, visszaélés, ezek gyanúja vagy jóhírének vagy üzleti/gazdasági érdekeinek bármely módon történő megsértése esetén a Játékból bárkit indokolás nélkül kizárjon.

9./ Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot bármikor megváltoztassa, vagy a Játékot megszüntesse, vagy felfüggessze, különösen, de nem kizárólag visszaélések gyanúja esetén.

10./ Tájékoztatjuk, hogy a Játékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi, és a Játék nem kapcsolódik a Facebookhoz.

 1. november 16.

MOL Nyrt., Szervező                                                                                Isobar Budapest Zrt., Lebonyolító

Melléklet:

-        Adatkezelési tájékoztató

„MOL – Fresh Corner | Kézilabda EB 2022 játék”

(Játék ideje: 2021. november 17. 10:00 órától 2021. december 21. 10:00 óráig)

Adatkezelési tájékoztató

Jelen Adatkezelési tájékoztató a MOL Nyrt. (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., cégjegyzékszám: 01-10-041683), mint szervező által megrendezésre kerülő MOL – Fresh Corner | Kézilabda EB 2022 játék” elnevezésű nyereményjátékhoz (a továbbiakban „Játék”) kapcsolódó adatkezelési célokról, az adatkezelés jogalapjáról, időtartamáról, címzettekről, az adatkezeléssel kapcsolatban a Játékban résztvevők jogairól, jogorvoslati lehetőségekről tartalmaz tájékoztatást.

Jelen Adatkezelési tájékoztató a „MOL – Fresh Corner | Kézilabda EB 2022 játék” Promóciós játékszabályzat elválaszthatatlan részét, azaz mellékletét képezi. A jelen Adatkezelési tájékoztatóban külön nem definiált fogalmak a Promóciós játékszabályzatban már definiált jelentéssel bírnak.

A Játékos a Játékban történő részvételével elismeri, hogy a Promóciós Játékszabályzat, illetve jelen Adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit megismerte és azokat elfogadta, így a Játékban történő részvétellel egyben tájékozott, önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja a jelen Adatkezelési tájékoztatóban meghatározott célok szerinti személyes adatainak kezeléséhez.

Adatkezelő felhívja a Játékos figyelmét, hogy a Játékos az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor - a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint - ingyenesen, korlátozásmentesen, indokolás nélkül visszavonhatja, azonban ez nem érinti a visszavonás időpontjáig vele kapcsolatban kezelt személyes adatok adatkezelésének jogszerűségét.

 1. Az adatkezelési műveletek leírása

Az adatkezelés megnevezése és célja

Az adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok és azok forrása

Az adatkezelés időtartama

Adattovábbítás címzettje

Adatfeldolgozó és adatfeldolgozási tevékenység

A Játék lebonyolítása, beleértve a számítógépes programmal történő sorsolást is.

Az érintett Játékos hozzájárulása a Játék poszt alá beküldött hozzászólás elküldésével. [GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6.cikk (1) a) pontja alapján]

A Játékban résztvevő Játékos neve, Facebook ID-ja és hozzászólása, amelyeket a Játékos ad meg

A játék időtartama és azt követő 30 nap

Facebook Inc.

Isobar Budapest Zrt.

(1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.)

nyereményjáték lebonyolítása, sorsolás.

 

Átláthatóság biztosítása

-             Az érintett Játékos hozzájárulása a Játékra való felhívást tartalmazó poszt alá beküldött hozzászólás elküldésével. [GDPR (32) preambulumbekezdése és a GDPR 6.cikk (1) a) pontja alapján] valamint

-             Az érintett Nyertes nevét jogos érdekből hozzuk nyilvánosságra a Játék tisztaságának és feddhetetlenségének biztosítása érdekében. [GDPR 6. cikk (1) bek f) pontja alapján]

A Nyertes nevének nyilvánosságra hozatala, amely nevet a Nyertes ad meg

A kapcsolódó Facebook bejegyzés törléséig

Facebook Inc. facebook.com/ freshcornerhu

 

Isobar Budapest Zrt.

(1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.)

nyertesek nevének publikálása a Facebook oldalon.

 

Nyerteshez kapcsolódó adminisztráció és a nyeremény átadása

Jogi kötelezettség teljesítése a Promóciós játékszabályzatban foglaltak szerint

A Nyertes neve és e-mail címe, amelyet a Nyertes ad meg

A nyeremény átadását követő 30 napig

Nyertes játékos e-mail szolgáltatója

Isobar Budapest Zrt.

(1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.)

nyeremények átadása érdekében.

 

A nyereményhez kapcsolódó adófizetési kötelezettség teljesítése

Jogi kötelezettség teljesítése, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján.

A Nyertes neve, amelyet a Nyertes ad meg

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény alapján 8 évig a nyeremény kiküldését követően

 

 

 1. Adatkezelő neve, székhelye, telefonszáma, weboldala és e-mail címe

Adatkezelő a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 18., telefonszám: +36-1-886-5000, weboldal: www.mol.hu, e-mail cím: dpo@mol.hu).

További Adatkezelő: Facebook Inc. 1 Hacker Way (aka 1601 Willow Road) Menlo Park, California, U.S., weboldal: www.facebook.com

További Adatkezelő önálló adatkezelőnek minősül, melynek keretében az adatkezelés célját és kereteit önállóan határozzák meg, az adatkezelésért önálló felelősséggel tartozik.  Adatkezelési folyamataira vonatkozóan külön adatkezelési szabályzattal, tájékoztatóval rendelkezik, mely az alábbi oldalon érhető el:

Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation

 

Az Adatkezelő(k) kapcsolattartója/ kapcsolattartói:

Adatkezelő: MOL Nyrt. (székhely: 1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18., telefonszám: +36-1-886-5000, weboldal: www.mol.hu, e-mail cím: ugyfelszolgalat@mol.hu)

Nagy Mariann, MOL Magyarország – Kiskereskedelem, Marketing e-mail cím: marianagy@mol.hu, telefonszám: +36 30 129 4559

További Adatkezelő: Facebook Inc. 1 Hacker Way (aka 1601 Willow Road) Menlo Park, California, U.S., weboldal: www.facebook.com

Az Adatkezelőnél az Adatvédelmi tisztviselő(k) neve és elérhetősége: dpo@mol.hu

További Adatkezelő: Facebook Inc. – www.facebook.com

 

Az Adatkezelőnél adatokhoz való hozzáférésre jogosultak: 

Adatkezelő: MOL Nyrt. - Kiskereskedelem üzletágának munkatársai

További Adatkezelő: Facebook Inc. – az adott szolgáltatás kapcsán támogatást nyújtó munkatársak

 

 1. Adatfeldolgozó(k), valamint egyéb adatkezelő címzett(ek) neve, székhelye, telefonszáma, weboldala és e-mail címe:

Adatfeldolgozó: Isobar Budapest  Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.)

Az Adatfeldolgozó(k), valamint egyéb adatkezelő címzett(ek) kapcsolattartója/ kapcsolattartói:

Isobar Budapest Zrt. – Busák István istvan.busak@isobar.com

Az Adatfeldolgozó Adatvédelmi tisztviselő(k) neve és elérhetősége:

Isobar Budapest Zrt. Adatvédelmi tisztviselője: Garreth Cameron; Cím: Data Protection Officer, dentsu international, Regent’s Place, 10 Triton Street, London, NW1 3BF, Telefonszám: (+44) (0) 207 070 7700, E-mail: privacy.hungary@dentsu.com

Az Adatfeldolgozónál az adatokhoz való hozzáférésre jogosultak:

Isobar Budapest Zrt. – Busák István   istvan.busak@isobar.com, hellobudapest@isobar.com 

 1. Az adatkezelés folyamatának bemutatása:

Adatkezelő a További Adatkezelő által üzemeltetett facebook.com weboldalon hirdeti meg „MOL – Fresh Corner | Kézilabda EB 2022 játék” elnevezésű nyereményjátékát.

A nyereményjátékban azon Játékosok tudnak részt venni aki, a kapcsolódó játékszabályzatban foglalt követelményeknek megfelelnek, és elfogadják a Játékszabályzatot és jelen Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat.

A Játékosok a nyereményjáték során Facebook bejegyzésekben feltett kérdésekre adott válaszaikkal profil adataikat a nyereményjátékban történő részvétel érdekében megosztják Adatkezelővel, illetve a Játék lebonyolításáért felelős Adatfeldolgozóval.

A Nyerteseknek a nyeremény eljuttatása érdekében szükséges e-mail címüket és nevüket megadni. Az Adatfeldolgozó ezen adatok megadása érdekében a sorsolást követően kéri meg a Nyerteseket, hogy vegyék fel vele a kapcsolatot.

 1. Adatbiztonsági intézkedések:

Információbiztonsági menedzsment rendszer

A szervezeti információk bizalmasságának, integritásának és elérhetőségének biztosítása szabályzatok, folyamatok, folyamat leírások, szervezeti struktúrák, szoftver és hardver funkciók bevezetésével. 

Fizikai hozzáférés

Azon fizikai eszközök védelmének biztosítása, amelyek MOL Csoportra vonatkozó adatokat tartalmaznak.

Logikai hozzáférés

Annak biztosítása, hogy csak jóváhagyott és felhatalmazott felhasználók férhessenek hozzá MOL Csoport vállalatai által használt adatokhoz. 

Adathozzáférés

Annak biztosítása, hogy csak a rendszerek használatára jogosult személyek férjenek hozzá a MOL Csoport vállalati adataihoz.

Adattovábbítás /tárolás/ megsemmisítés

Annak biztosítása, hogy a MOL Csoport vállalati adatait illetéktelen személy ne továbbíthassa, olvashassa, módosíthassa vagy törölhesse adattovábbítás vagy tárolás során. Ezenkívül biztosítani kell a MOL Csoport vállalati adatainak azonnali törlését, amikor a feldolgozás célja megszűnik.

Bizalmasság és integritás

Annak biztosítása, hogy a MOL Csoport vállalati adatainak feldolgozása során az adatokat bizalmas módon kezeljék és aktualizálják, valamint fedhetetlenségük megőrzése érdekében.

Elérhetőség

Annak biztosítása, hogy a MOL Csoport vállalati adatai védve legyenek a véletlen megsemmisüléstől vagy elvesztéstől, és ezen következményeket kiváltó események esetén időben hozzáférjenek az érintett MOL Csoport vállalati adataihoz és helyreállítsák azokat.

Adatszeparáció

Annak biztosítása, hogy a MOL Csoport vállalatainak adatait más ügyfelek adataitól elkülönülten kezeljék.

Incidensmenedzsment

A MOL Csoport vállalati adatainak bármilyen megsértése esetén a jogsértés hatása minimálisra csökkenjen, és a MOL Csoport vállalati adatainak tulajdonosai haladéktalanul értesítésre kerüljenek.

Audit

Annak biztosítása, hogy a feldolgozó rendszeresen tesztelje, megvizsgálja és értékelje a fent vázolt technikai és szervezeti intézkedések hatékonyságát.

 1. Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és azok korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Ön az adatairól bármikor tájékoztatást kérhet, bármikor kérelmezheti adatainak helyesbítését, törlését vagy kezelésük korlátozását, egyébiránt a jogos érdeken alapuló adatkezelés és a direkt marketing üzenetek küldése ellen tiltakozhat, és Önnek joga van adathordozhatósághoz. Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.

Tájékoztatáshoz való jog:

Amennyiben Adatkezelő Önre vonatkozó személyes adatot kezel, Adatkezelő köteles Önnek tájékoztatást nyújtani – az Ön erre irányuló kérelme nélkül is – az adatkezelés legfontosabb jellemzőiről, így az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatkezelő és képviselője személyéről és elérhetőségéről, a személyes adatok címzettjeiről (harmadik országba történő adattovábbítás esetén a megfelelő és alkalmas garanciák megjelölésével), jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az Adatkezelő és/vagy harmadik fél jogos érdekéről, illetve az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), amennyiben Ön még nem rendelkezik ezekkel az információkkal. Automatizált döntéshozatal és profilalkotás esetén tájékoztatni kell az érintettet az alkalmazott logikáról is, továbbá arra vonatkozóan is érthető információt kell szolgáltatni, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír. Adatkezelő ezt a tájékoztatást a jelen tájékoztatónak az Ön rendelkezésre bocsátásával adja meg.

Hozzáférési jog:

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos egyes információkhoz hozzáférést kapjon, ideértve az adatkezelés céljait, az érintett személyes adatok kategóriáit, a személyes adatok címzettjeit, az adatkezelés (tervezett) időtartamát, az érintett jogait és jogorvoslati lehetőségeit (ideértve a felügyeleti hatósághoz történő panasz benyújtásának jogát), továbbá az adatok érintettől való gyűjtése esetén ezek forrására vonatkozó információkat. Az Ön kérése esetén Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. Az Ön által kért további másolatokért Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságát. A másolat kiadásának lehetőségéről, annak módjáról, esetleges költségeiről és egyéb részleteiről az Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad.

Automatizált döntéshozatal és profilalkotás esetén az érintett hozzáféréssel rendelkezik az alábbi információkhoz: az alkalmazott logika, továbbá, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

Helyesbítéshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben bizonyos feltételek fennállnak. Többek között az Adatkezelő köteles törölni az Ön kérelmére személyes adatait, amennyiben a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; amennyiben Ön az adatkezelés alapját képező hozzájárulását visszavonja és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; vagy a személyes adatokat jogellenesen kezelték; avagy Ön tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, a hozzájárulás visszavonásának következménye:

Tájékoztatjuk, hogy az Ön hozzájárulásának visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 1. a)Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b)az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c)az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 4. d)Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az adatkezelés korlátozásának feloldása esetén az Adatkezelő Önt előzetesen tájékoztatja.

Tiltakozáshoz való jog:

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak az Adatkezelő jogos érdekéből eredő kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A jogok gyakorlásának keretei:

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az előbbiekben felsorolt jogaival kapcsolatos kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt. Ha Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Ön kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál (Magyarországon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál; „NAIH”), és élhet bírósági jogorvoslati jogával. A NAIH elérhetőségei (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postacím: 1374 Budapest, Pf. 603., Tel: +36 1 391 1400, +36 (30) 683-5969 vagy +36 (30) 549-6838 Fax: +36-1-391-1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: http://naih.hu/).

Ön jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.  A bíróság az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, korlátozására illetve törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az Ön tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezheti. A bíróság elrendelheti ítéletének nyilvánosságra hozatalát oly módon, hogy az Adatkezelő vagy bármelyik más adatkezelő és az általa elkövetett jogsértés beazonosítható legyen.

Ön kérheti a jogellenes adatkezeléssel (ideértve az adatbiztonsági intézkedések elmulasztását is) összefüggésben felmerült kárának megtérítését a károkozásért felelős adatkezelőtől. Ha az adatkezelő az Ön adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ön személyiségi jogát megsérti, Ön az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

Kelt: Budapest, 2021. november 16.

MOL Nyrt.

Adatkezelő

×
A WEBOLDALON HASZNÁLT SÜTIK BEÁLLÍTÁSA
A MOL Nyrt. cookie-kat használ az internetes oldalak struktúrájának és tartalmának, a látogatói élmény javításához és releváns hirdetések megjelenítéséhez. Módosítsd a beállításokat az alábbi süti kategóriák egyikének kiválasztásával. A sütikkel kapcsolatos további információkért kattints ide.


×
A WEBOLDALON HASZNÁLT SÜTIK BEÁLLÍTÁSA

A MOL Nyrt. cookie-kat használ az internetes oldalak struktúrájának és tartalmának, a látogatói élmény javításához és releváns hirdetések megjelenítéséhez. Módosítsd a beállításokat az alábbi süti kategóriák egyikének kiválasztásával. A sütikkel kapcsolatos további információkért kattints ide.

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik

Ezzel a beállítással NEM engedélyezed:

 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)
 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik
 • Cookies analitice pentru analize statistice anonimizate
 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)

Ezzel a beállítással NEM engedélyezed:

 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Ezzel a beállítással engedélyezed:

 • Munkamenet sütik
 • Használatot elősegítő sütik
 • Cookies analitice pentru analize statistice anonimizate
 • Érdeklődési körödnek megfelelő hirdetések (remarketing) megjelenítése a weboldalon kívül (pl. közösségi média)
 • A MOL Nyrt. weboldalain mért oldal-használat elemzések, aktivitások felhasználása annak érdekében, hogy személyre szóló ajánlatokkal kereshessünk meg a megadott elérhetőségeiden (amennyiben megadtál ilyen elérhetőséget pl. regisztráció során)

Sütiszabályzat